Verejné obstarávanie

Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania  v profile verejného obstarávateľa dostupného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

  • Zákazky s nízkou hodnotou
  • Podlimitné zákazky
  • Nadlimitné zákazky

O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa :

 

Názov Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o
Sídlo Strojárenská 13, 040 01  Košice
Právna forma nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO 31256911
DIČ 2021823892
IČ DPH 2021823892
Email sekretariat@gckosice.sk
Štatutárny zástupca PhDr. Juraj Sýkora MPH, MBA, – riaditeľ
Kontaktná osoba VO Ing. Vojtech Štromp
Telefónne číslo +421 915 577 183
Email stromp@gckosice.sk