Úsek ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Oddelenie ambulantnej geriatrie má preventívne zameranie a jeho hlavným  cieľom je udržať starého človeka čo najdlhšie v domácom prostredí, dosiahnuť čo najvyššej kvality života, najlepšieho funkčného stavu a sebestačnosti.

 • Všeobecná ambulancia
 • Geriatrická ambulancia
 • Interná ambulancia
 • Rehabilitačná ambulancia
 • Diabetologická ambulancia
 • Pracovisko hyperbarickej oxygenoterapie
 • ADOS agentúra

Úsek ústavnej zdravotnej starostlivosti

Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činnosti, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií. Zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum a ošetrovateľskú starostlivosť.

Na lôžkových oddeleniach VŠOÚG sv. Lukáša je zriadená Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ. Na čele oddelenia je primár, ktorý riadi a organizuje činnosť oddelenia v súlade s právnymi predpismi a platným organizačným poriadkom.

Odbornú činnosť oddelenia riadi primár spolu so sestrou manažérkou v súlade s koncepciou zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Sestra manažérka oddelenia organizuje, riadi a kontroluje činnosť sestier, sanitárov pri lôžku a sanitárok.

 • Geriatrické oddelenie
 • Oddelenie dlhodobo chorých
 • Hospic
 • Dom ošetrovateľskej starostlivosti.

Úsek pre spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky sa podieľajú na zabezpečení zdravotnej starostlivosti poskytovaním diagnostických a liečebných služieb pre ambulantnú i lôžkovú zložku zdravotníckych zariadení.

 • Zahŕňa tieto pracoviská:
 • Funkčnú diagnostiku
 • Rádiodiagnostiku
 • Rehabilitáciu

Úsek sociálnej starostlivosti

 •  Zariadenie opatrovateľskej služby