Odborná prax v rámci nemocnice Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Za účelom zvyšovania odbornej kvalifikácie v špecializačnom odbore majú lekári a psychológovia možnosť absolvovať odbornú zdravotnícku prax na niektorom z oddelení VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o. (oddelenie dlhodobo chorých, geriatrické oddelenie, hospic, Zariadenie opatrovateľskej služby)

Ako na to?

Účastník odbornej stáže si dohodne termín jej vykonania so zástupcom prednostu kliniky (prim. MUDr. Tarabová Valéria), prípadne na personálnom oddelení. Vysielajúca nemocnica prípadne osoba, ktorá má o cirkuláciu záujem zašle oficiálnu žiadosť vedeniu VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o. Žiadosť má obsahovať nasledovné údaje:meno a priezvisko účastníka

  • meno a priezvisko účastníka
  • trvalý pobyt účastníka
  • dátum narodenia účastníka
  • špecializačný odbor
  • termín praxe
  • pracovisko praxe

VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o. na žiadosť odpovedá zaslaním „Dohody o dočasnom pridelení zamestnanca“ prípadne „Dohody o absolvovaní odbornej praxe“. V deň nástupu na stáž sa účastník dostaví na personálne oddelenie za účelom absolvovania poučenia BOZP a PO a poučenia o ochrane osobných údajov (kancelária sa nachádza v budove VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o., na 2. poschodí, č. dverí 201)

Kontaktná osoba

Mgr. Dominika Boldová
Personálne odd.
Tel.: +421 55 6824 217, +421 905 943 089
Email: boldova@gckosice.sk

Poplatky za odbornú stáž

Stáž v trvaní do: Cena v EUR:
do 1 mesiaca 10,- €/deň
do 2 mesiacov 250,- €
do 3 mesiacov 330,- €
do 4 mesiacov 410,- €