NAŠA MISIA:

Našou misiou je poskytovať špecializačnú zdravotnú starostlivosť, zlepšovať kvalitu, zdravie, životy ľudí, navracať im poškodené zdravie a v konečnom dôsledku uspokojovať požiadavky a potreby všetkých našich pacientov.

Slogan našej organizácie „S LÁSKOU V SRDCI“ vyjadruje vzťah dvoch vzácnych hodnôt – lásky a samotného srdca, ktoré neoddeliteľne spolu súvisia, týmito hodnotami vyjadrujeme prístup k svojim blížnym ale aj cudzím, lebo všetci ich k životu potrebujeme tak ako vzduch a vodu, hoci sú častokrát málo napĺňané a môžu byť dokonca aj niekedy v protiklade.

Vyjadruje pripravenosť nášho zdravotníka venovať všetky sily, schopnosti, vedomosti, zručnosti, prostriedky a spomínanú lásku v prospech pomoci, záchrane a starostlivosti o pacienta.

POLITIKA KVALITY:

VÍZIA ORGANIZÁCIE

Strategickou víziou organizácie je poskytovanie kvalitnej, vysoko odbornej a profesionálnej zdravotnej starostlivosti s postupným trendom nepretržitého zvyšovania jej kvality.

POLITIKA KVALITY ORGANIZÁCIE

Manažment organizácie si uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných služieb a v zmysle normy kvality stanovuje politiku kvality. Politika kvality predstavuje systematickú starostlivosť o kvalitu poskytovania zdravotných služieb, ako aj kvalitu ďalších súvisiacich služieb a činností. Zavedením a dodržiavaním systému kvality chceme zlepšiť celkové riadenie organizácie a z toho vyplývajúce neustále zvyšovanie výkonnosti a zlepšenie koordinácie procesov, chceme poskytnúť našim klientom – pacientom primeranú istotu, že výsledky všetkých vykonávaných činností plne zodpovedajú aplikovateľným legislatívnym požiadavkám a vykonávané služby dosahujú opakovateľne požadovanú kvalitu a chceme viac prehlbovať firemnú kultúru zamestnancov organizácie.

 

Pre naplnenie strategickej vízie sú stanovené tieto zásady politiky kvality:

 

  1. Vytvoriť organizačnú štruktúru organizácie, ktorá musí zabezpečovať plnenie hlavného predmetu činnosti a to na základe rozumnej dostatočnosti, v ktorej jasne a zreteľne definovať funkčné väzby a vzťahy nadriadenosti a podriadenosti.
  2. Zrozumiteľne sformulovať právomoci a zodpovednosti všetkých zamestnancov,  poučiť ich o kompetenciách, vyžadovať od nich kvalitné plnenie povinností, kontrolovať a hodnotiť ich, za ich výkony ich adekvátne oceňovať, ale aj brať k zodpovednosti.
  3. Zdokumentovať všetky vykonávané procesy v organizácii. Identifikovať procesy potrebné pre systém manažérstva kvality, stanoviť poradie a vzájomnú väzbu všetkých procesov. Odstrániť všetky duplicitné, nepodstatné, neefektívne, neekonomické a zavádzajúce procesy. Stanoviť zodpovedných zamestnancov za chod procesov – vlastníkov procesov spolu z rizikami a príležitosťami.
  4. Zaviesť kompletnú dokumentáciu organizácie, zabezpečiť, aby každý postup bol nielen vypracovaný a zdokumentovaný, ale aj zavedený – štandardizovaný a priebežne udržiavaný.
  5. Vytvoriť progresívny a stále otvorený systém merania, monitorovania a analýzy procesov, kontroly a vykonávania záznamov o vykonávaných činnostiach organizácie.
  6. Zaistiť ľudské, materiálne a finančné zdroje na zabezpečenie kvality v organizácii.
  7. Zabezpečiť zodpovednosť vrcholového manažmentu organizácie za stanovenie cieľov kvality, za ich napĺňanie a presadzovanie. Zabezpečiť zodpovednosť celého manažmentu organizácie za stanovenie, zavedenie a udržiavanie procesov kvality v nemocnici.
  8. Zaviesť dobre fungujúci hlavný predmet činnosti organizácie t.j. poskytovanie zdravotnej starostlivosti s trendom jej rozvoja aj do budúcnosti. K tomu vytvoriť personálne predpoklady, potrebné diagnostické a liečebné štandardy a zdroje pre rozvoj informatizácie, technickej obnovy, zdravotníckej materiálno-technickej základne a logistickej podpory.
  9. Pestovať u zamestnancov organizácie hrdosť v organizáciu, jej hodnotám, jej každodennú propagáciu v laickej a odbornej verejnosti poskytovaním len mena kvalitných služieb v konkurenčnom prostredí. Budovať kvalitné partnerské a korektné vzťahy so zdravotníckymi zariadeniami, konkurenčnými firmami, zdravotnými poisťovňami a obchodnými partnermi.

Tímová spolupráca je základom úspechu, a preto je nevyhnutné pestovať zdravé pracovné (komunikačné) vzťahy.