Členovia 

  • MUDr. Marián Kudláč – predseda
  • Ing. Ján Dečo – podpredseda
  • JUDr. Vladimír Kucharčík
  • MUDr. Michal Troščák, CSc.
Činnosť upravuje Zákon č. 213/1997 Z. z. Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

Správna rada je najvyšší orgán neziskovej organizácie.
Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ, ak nie je ustanovené v tomto zákone inak.
Správna rada najmä:
a) schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie,
b) schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení (ďalej len „výročnú správu“),
c) rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia,
d) rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie (§ 14),
e) podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,
f) volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,7)
g) volí a odvoláva členov správnej rady, ak štatút neustanovuje inak, a volí a odvoláva členov dozornej rady (revízora),
h) schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku,
i) rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladacej listine,
j) rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie.
Správna rada rozhoduje aj o ďalších skutočnostiach v rozsahu a za podmienok určených v štatúte.
Správna rada zodpovedá za hospodárenie s majetkom neziskovej organizácie.
Členovia správnej rady sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami neziskovej organizácie a všetkých jej zakladateľov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo neziskovej organizácii spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej zakladateľov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých zakladateľov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami neziskovej organizácie.
Členovia správnej rady, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým neziskovej organizácii spôsobili.
Člen správnej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme neziskovej organizácie. Členov správnej rady nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie schválila dozorná rada (revízor).
Správna rada má najmenej troch členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej rady (revízor) a riaditeľ.
Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady, prípadne podpredsedu správnej rady.
Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.
Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov, ak tento zákon neustanovuje inak.
Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu.8)