Geriatrické centrum sv. Lukáša v Košiciach vzniklo 1.7.1991 v priestoroch bývalej Krajskej politickej školy ako štátna rozpočtová organizácia. Nasledujúcimi dodatkami k zriaďovacej listine bolo zdravotnícke zariadenie premenované na príspevkovú organizáciu s názvom Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach.

Na základe uznesenia vlády SR č. 275 zo dňa 31.3.2004 bol ku dňu 1.4.2004 transformovaný na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby, ktorej zakladateľmi sú štát – MZ SR a Arcidiecézna charita Košice.Úlohou je poskytovanie komplexnej a multidisciplinárnej starostlivosti o starých, dlhodobo chorých a zomierajúcich pacientov.

Komplexná špecializovaná geriatrická starostlivosť zahŕňa prevenciu, diagnostiku, liečbu, ošetrovanie, rehabilitáciu a dispenzarizáciu pacienta. Zároveň poskytuje pregraduálnu a postgraduálnu výučbu lekárov, sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov.

Vo VŠOÚG sv. Lukáša sa poskytuje všeobecná ambulantná starostlivosť, špecializovaná ambulantná starostlivosť a ústavná starostlivosť pre geriatrických pacientov s akútnymi a chronickými ochoreniami. V rámci dlhodobej starostlivosti poskytujú lekári a sestry geriatrickú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť aj v zariadení sociálnych služieb. Cieľom činnosti zdravotníckej organizácie je naplnenie nového typu zdravotníckeho zariadenia, úlohou je poskytovanie komplexnej a multidisciplinárnej starostlivosti o chorých seniorov, dlhodobo chorých a zomierajúcich pacientov.