JUDr. Vladimír Švigár

Ing. Cyril Korpesio

Mgr. Robert Krett

Činnosť upravuje Zákon č. 213/1997 Z. z. Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

Dozorná rada je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie.Dozorná rada musí byť zriadená, ak majetok neziskovej organizácie je vyšší ako 165 969 eur alebo ak je súčasťou jej majetku prioritný majetok (§ 31a). Dozorná rada má najmenej troch členov. Revízorom alebo členom dozornej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom dozornej rady nemôže byť člen správnej rady a riaditeľ.Členov dozornej rady (revízora) volí a odvoláva správna rada (§ 19). Členstvo v dozornej rade je dobrovoľná a neplatená funkcia. Členom dozornej rady (revízorovi) patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu.Zákaz konkurencie člena dozornej rady:Člen správnej rady, riaditeľ a člen dozornej rady (revízor) nesmiea) vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou neziskovej organizácie,b) sprostredkúvať pre iné osoby obchody neziskovej organizácie.Dozorná rada najmä: – preskúmava, – predkladá, – kontroluje činnosť neziskovej organizácie,