Nemocničné oddelenia

Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činnosti, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií. Zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum a ošetrovateľskú starostlivosť.

Na lôžkových oddeleniach VŠOÚG sv. Lukáša je zriadená Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ. Na čele oddelenia je primár, ktorý riadi a organizuje činnosť oddelenia v súlade s právnymi predpismi a platným organizačným poriadkom.

Odbornú činnosť oddelenia riadi primár spolu so sestrou manažérkou v súlade s koncepciou zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Sestra manažérka oddelenia organizuje, riadi a kontroluje činnosť sestier, sanitárov pri lôžku a sanitárok.