Nemocnica VŠOUGL BOLA NA OSLAVE 75. VÝROČIA ZALOŽENIA LEKÁRSKEJ FAKULTY UPJŠ Košice. Na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty v stredu 11. októbra 2023 prevzal riaditeľ našej nemocnice PhDr. Juraj Sýkora, MPH, MBA milé ocenenie. 
V posluchárni LF UPJŠ na ulici Dr. Kostlivého prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., súčasný dekan Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta odovzdávala ocenenia zástupcom akademických pracovísk a partnerských inštitúcií. Nemocnica VŠOUGL bola medzi nimi ako dlhoročná výučbová základňa Lekárskej fakulty UPJŠ.
Ďakujeme.