Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje starostlivosť občanom, ktorí sa vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav, vek alebo sociálnu odkázanosť nedokážu o seba postarať. V tomto zariadení sa poskytuje starostlivosť občanovi, ktorý podľa odporúčania zdravotníckeho zariadenia je odkázaný na zabezpečovanie nevyhnutných životných úkonov, ak tomuto občanovi nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v jeho byte. Zariadenie poskytuje celoročnú pobytovú opatrovateľskú službu v ústavom zariadení v nepretržitej prevádzke a jeho prevádzka je zosúladená s prevádzkovým poriadkom tohto zariadenia.

Prijímatelia sociálnej služby sú ubytovaní v dvojlôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením (kúpeľňa, wc), resp. v  jednolôžkovej nadštandardnej izbe s vlastným sociálnym zariadením (kúpeľňa, wc), TV, internet.

 

POSTUP A PODMIENKY PRIJATIA DO ZOS:

Žiadatelia s potvrdením o odkázanosti na sociálnu službu

Pred podaním žiadosti do zariadenia opatrovateľskej služby si musí občan (žiadateľ) podať „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, na sociálnom oddelení MsÚ alebo na obecnom úrade v mieste trvalého bydliska.

Do nášho zariadenia sa prijímajú občania (žiadatelia) po právoplatnom vydaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu (v zariadení opatrovateľskej služby), na základe podania „Žiadosti o poskytovanie sociálnej služby v ZOS“ a „Súhlasom so spracovaním osobných údajov“ (viď prílohy).

Medzi klientom a zariadením opatrovateľskej služby sa uzatvára zmluva o poskytovaní sociálnej služby. Zmluva určuje začiatok, dobu a cenu za poskytované sociálne služby. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Po uplynutí, je možnosť uzatvoriť dodatok o predlžení sociálnej služby, opäť na dobu určitú.

Odborné činnosti poskytované v zariadení:

  • ošetrovateľská starostlivosť
  • komplexná fyziatricko-rehabilitačná starostlivosť
  • záujmová činnosť
  • sociálna rehabilitácia
  • kultúrna činnosť

 

Cenník

Zariadenia opatrovateľskej služby VŠOÚG sv. Lukáša, n.o. pre prijímateľov sociálnej služby nájdete nižšie v sekcii „Cenníky“

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu:

– za odbornú činnosť (základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť v zariadení)

– za obslužné činnosti (stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva)

– a za ďalšie činnosti dohodnuté v zmluve o poskytovaní sociálnej služby

 

Nadštandardné služby:

– Zabezpečujeme nadštandardné služby:  kaderník, pedikúra. Úhrady za tieto služby sú spoplatnené podľa platného cenníka dodávateľa.

– Za lieky, zdravotnícke pomôcky prijímateľ platí cenu určenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

–  V prípade inkontinencie prijímateľa sociálnej služby, rodinný príslušník zabezpečí pomôcky použité nad rámec lekárom predpísaných pomôcok.

Štandardy kvality poskytovania sociálnych služieb

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2019

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2021

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2022

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2023

 

Sociálne poradenstvo

Vo VŠOÚG sv. Lukáša n.o. poskytujeme pre našich pacientov/klientov základné sociálne poradenstvo zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácií. Základné sociálne poradenstvo podľa §19 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

V prípade záujmu o sociálne poradenstvo nás vopred telefonicky kontaktujte a naplánujeme si presný čas stretnutia.

Úradné hodiny:

Pondelok:        –

Utorok:             9:30 – 11:30

Streda:             –

Štvrtok:            13:30 – 15:30

Piatok:             –

 

Kontaktné osoby – sociálny pracovník:

Mgr. Naďa Navrátilová

Tel. kontakt: 055/68 24 620, mobil: 0905 577 603

email: navratilova@gckosice.sk

Zastupovanie: Mgr. Zdenka Sciranková

Tel. kontakt: 055/68 24 621, mobil: 0905 577 603

email: scirankova@gckosice.sk