Úsek sociálnej starostlivosti

Kto má možnosť sa umiestniť v zariadení opatrovateľskej služby ?

Plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na iné fyzické osoby, pričom im nie je možné poskytnúť opatrovateľskú službu.

Na akú dlhú dobu je možné sa vo Vašom zariadení umiestniť ?

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – na 1 rok. Po uplynutí danej doby, je možnosť uzatvoriť dodatok o predlžení poskytovania sociálnej služby, opäť na 1 rok.

Ako postupovať v prípade, že mám záujem o umiestnenie v zariadení ?

Pred podaním žiadosti do zariadenia opatrovateľskej služby si musí občan (žiadateľ) podať „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, na sociálnom oddelení MsÚ alebo na obecnom úrade v mieste trvalého bydliska.

Do nášho zariadenia sa prijímajú občania (žiadatelia) po právoplatnom vydaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu (v zariadení opatrovateľskej služby), na základe podania „Žiadosti o poskytovanie sociálnej služby v ZOS“ a „Súhlasom so spracovaním osobných údajov“ (viď prílohy).

Aká je mesačná výška úhrady za poskytované sociálne služby?

Mesačná výška úhrady, ktorú ste povinný platiť poskytovateľovi sociálnej služby, bude uvedená v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Ide o individuálnu platbu, ktorá závisí od viacerých faktorov napr. typ izby, na ktorej budete ubytovaný, stupeň odkázanosti, prípadne strava, ktorú budete odoberať.

Ako rýchlo viete umiestniť žiadateľa ?

Individuálne, podľa potreby a splnení všetkých náležitostí.

Aké izby ponúkate a čo obsahuje vybavenie izby?

Ponúkame 2 lôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením (kúpeľňa, wc), resp. v 1 lôžkové nadštandardné izby s vlastným sociálnym zariadením (kúpeľňa, wc), TV, internet.

V 2 lôžkových izbách sa nenachádza TV ani rádio. V prípade záujmu je možné priniesť si vlastnú TV priamo na izbu.

Akým spôsobom Vás môžem kontaktovať pre získanie bližších informácií ?

Môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle:

055/6824 111 – informátor

055/6824 619 – Zariadenie opatrovateľskej služby: Mgr. Andrea Toroni -vedúca ZOS, Beáta Filepová – manažérka pre ošetrovateľskú starostlivosť