Údaje žiadateľa

  Rodinný stav:

  Adresa trvalého pobytu:  Adresa prechodného pobytu:


  Údaje najbližšieho príbuzného

  Adresa:
  Doplňujúce údaje
  Predpokladaný nástup do zariadenia

  Žiadateľ je poberateľom dôchodku:


  Týmto prehlasujem, že na žiadateľa sa:  Je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony ? (prípadne obmedzený na určité právne úkony)  Odôvodnenie žiadosti:

  Je žiadateľ zaradený do evidencie o umiestnenie v zariadení pre seniorov?


  Povinné prílohy:
  Prepúšťacia správa alebo vyjadrenie ošetrujúceho lekára

  Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby

  Kópia rozhodnutia o výške dôchodku (Sociálna poisťovňa)

  Lekárske potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave fyzickej osoby v prípade, ak nemôže vzhľadom na svoj zdravotný stav podať žiadosť sama